فرصت های سرمایه گذاری

فهرست فرصت های سرمایه گذاری در روستا
عنوان پروژه محل اجرا اعتبار مورد نیاز شرح مشارکت دهیاری
بخش خدماتی:

احداث و تجهیز مجموعه ورزشی

ایجاد پارک کودک

احداث مجموعه کاربری اداری ( شامل ساختمان شورای اسلامی و دهیاری)

 

بخش کشاورزی

گسترش آبیاری تحت فشار جهت افزایش راندمان تولید محصولات و بهره وری بهینه از آب

حمایت مالی و ترغیب سکنه به ایجاد و احداث مرغداری ها و پرورش طیور

حفر کانال های مناسب انتقال آب به زمین های کشاورزی

لایروبی و بازسازی قنات و کاناله های موجود در زمین های کشاورزی روستا

فهرست