کاربریهای پیشنهادی طرح هادی

کاربری مسکونی:

سطح این کاربری در طزرح پیشنهادی ۲/۲۱۰ متر مربع پیش بینی شده است بنابراین کاربری مذکور سحطی برابر با ۵۶۱۲۹ متر مربع معادل با ۷/۲۷ درصد از سطح روستا را به خود اختصاص خواهد داد.

کاربری تجاری:

کاربری تجاری در شرق مدرسه ابتدایی واقع شده است در طرح پیشنهادی از ۲۲ متر رمبع به ۸۸ متر مربع رسیده است. و ایجاد مغازه و واحدهای تجاری یه صورت شناور در سطح روستا و با صلاح دید کارشناسان ذیربط پیشنهاد می گردد.

کاربری تعاونی:

این کاربری نیز در طرح پیشنهادی از ۳۶۹ متر مربع وضع موجود به ۴۳۱ مر مربع رسیده است و سرانه ان معادل ۲ متر مربع می باشد.

کاربری آموزشی:

مراکز آموزشی روستا که شامل مدرسه ابتدایی مختلط است که سرانه آن ۱۶ متر مربع می باشد. این کاربری در جنوب روستا واقع شده است و چون روستا فاقد حوزه نفود بوده و جمعیت روستا نیز اندک می باشد نیازی به توسعه و پیش بینی فضای آموزشی ندارد.

کاربری فرهنگی و مذهبی:

روستا فاقد کتابخانه عمومی و خانه عالم می باشد لذا مساحتی برابر با ۳۸۰ متر مربع با سرانه ۴/۱ متر مربع منظور شده است. مساحت م سرانه فضای فرهنگی روستا به ترتیب برابر با ۳۱۳ متر مربع و ۲/۱ متر مربع خواهد بود که ۲/۰ درصد از سطح روستا را شامل می گردد. بهترین مکان برای خانه عالم در غرب مسجد و جنوب قلعه تاریخی پیشنهاد شده است که این کاربری هم از لحاظ دسترسی و هم مکان دارا موقعیت مناسب و مرکزی در روستا است.

کاربری مذهبی موجود شامل مسجد روستا با مساحتی معادل ۱۷۶۵ متر مربع می باشد که در طرح پیشنهادی به ۱۹۳۱ متر مربع افزایش یافته است. مسجد روستا که در مرکز و جنب چشمه آب قرار دارد پاسخگوی نیازهای اهالی می باشد اما به درخواست اهالی روستا مکانی در غرب قبرستان جهت برگزاری مراسمات مذهبی در نظر گرفته شده است.

کاربری درمانی:

در روستای لاو در وضع موجود مساحتی جهت خانه بهداشت موجود نمی باشد که در طرح پیشنهادی روستا سطحی برابر با ۳۵۹ متر مربع و سرانه کاربری ۱ متر مربع به کاربری درمانی و خانه بهداشت روستا اختصاص داده شده است. این کاربری نیز در غرب روستا در نظر گرفته شده است چرا که از لحاظ دسترسی و تامین زمین جای مناسبی است.

کاربری اداری:

روستای لاو فاقد کاربری اداری می باشد که در طرح پیشنهادی روستا سطحی برابر با ۲۶۷ متر مربع در نظر گرفته شده است و مکان نیز در غرب روستا انتخاب شده است.

کاربری انتظامی و نظامی:

در وضع موجود این کاربری برابر با ۸۷ متر مربع می باشد و در طرح پیشنهادی مساحت آن به ۵۰۱ متر مربع افزایش یافته است.

کاربری ورزشی:

در طرح پیشنهادی سطحی معادل ۱۴۹۱ متر مربع جهت کاربری ورزشی در نظر گرفته شده استکه نسبت به سطح کل روستا ۰/۷ درصد می باشد و سرانه مغعادل ۶/۵ مترمربع است. البته در خارج از روستا و در محدوده غرب روستا زمینی وجود دارد که جوانان جهت تفریح و بازی به آنجا مراجعه می کنند.

کاربری پارک کودک:

این کاربری در دو مکان در طرح پیشنهادی در نظر گرفته شده است. یکی در جنب فضای سبز و شرق روستا و دیگری در شمال غرب روستا که مجموعا دارای سطحی برابر با ۱۷۷۹ متر مربع می باشد.

فهرست