وجه تسمیه نام روستا

در منابع مکتوب قابل استناد در رابطه با وجه تسمیه روستای لاو مدارک قابل استنادی یافتنشد تنها در لغت نامه دهخدا کلمه لاو را ابن گونه تعریف کرده است:

لاو. خاک سفیدی را گویند که ان را گلابه سازند و خانه را بدان سفید کنند.

فهرست